PENSIONERADE LÄRARES INTRESSEFÖRENING I UPPSALA LÄN
Årsmöte torsdagen den 23 januari 2020 på Storgatan 11

Sammankomsten inleddes med parentation över de medlemmar, som under året avlidit. Vår ordförande, Inger Berg, läste upp namnen och Barbro Edström tände ett ljus för var och en.
Detta följdes av en tyst minut.

PLI-kören under ledning av Lars Boström, framförde under mötet sånger med musik av bl.a. Mendelssohn, Händel och Lindblad.

Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe och smörgås samt en kaka.

Efter det att kretsens ordförande förklarat mötet öppnat och dagordningen godkänts, valdes Ann-Cathrine Haglund till ordförande för mötet. Karin Lundström utsågs till sekreterare.

Här följer några punkter ut protokollet:

Inger Berg gick igenom verksamhetsberättelsens huvudpunkter.
Styrelsen har under året haft tio protokollförda styrelsemöten.
Medlemsantalet var vid årets början 114 st och vid årets slut 112 st.
Föreningen har under året omsatt 106,088 kr. Behållning på kassa och bank var per 31/12 2019 129,057:42 kr.
Medlemsavgiften är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för par.

Britt Jannersten visade föreningens resultaträkning, balansräkning och budget för år 2020. Ekonomien har förbättrats i och med att PLI erhållit 33,274 kr från den nedlagda riksorganisationen PLR (Pensionerade Lärares Riksförbund).

Carl-Olof Cederblad, som tillsammans med Margareta Oldgren, i egenskap av valda revisorer granskat kretsens bokföring och ekonomi, informerade om att den var god.
Revisionsberättelsen lästes sedan upp och styrelsen beviljades ansvarisfrihetför det gångna verksamhetsåret.

Alla ledamötes ställde upp till omval förutom Lisbeth Nordlund. I stället invaldes Catarina Olovsson. Styrelsen har för år 2020 följande medlemmar:

Ordörande          Inger Berg                     omval 1 år
Ord ledamot       Gunvor Wickman        omval 2 år
Ord ledamot       Britt Jannersten           omval 2 år
Ord ledamot       Agneta Nordler            vald för 2019-2020
Ord ledamot       Elisabeth Påhlman       vald för 2019-2020
Övr ledamot       Jean-Pierre Duprez      omval 1 år 
Övr ledamot       Karin Lundström          omval 1 år
Övr ledamot       Bernt Selmeryd             omval 1 år
Övr ledamot       Catarina Olovsson        nyval 1 år

Revisorer             Margareta Oldgren      omval 1 år
       ”                     Carl-Olof Cederblad     omval 1 år
Ersättare              Alf Falkenström            omval 1 år

Kretsvärdar         Barbro Edström             omval 1 år
        ”                    Kajsa Fahlén                   omval 1 år
        ”                    Alejandro Isaksson       omval 1 år

IT-ansvarig          Jean-Pierre Duprez       omval 1 år

UPS Uppsala Pensionärers Samarbetsråd
Ord ombud        Carl-Olof Cederblad      omval 1 år
Ersättare             Britt Jannersten             omval 1 år